Adatvédelem

 
 
Vállalkozás neve: K-Vill Energy Kft.
Székhely: 4090 Polgár, Tiszai út 34/a
Adószáma: 23312845-2-09
Cégjegyzékszám: 09 09 026702
 
Adatvédelmi szabályzat 
 
Hatályos: 2021.01.25-től
 
1. BEVEZETÉS 
 
A K-Vill Energy Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a 
személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes 
adatkezelésre. 
 
Az Adatkezelő adatai: 
 
Cégnév: K-Vill Energy Kft.
 
Cégjegyzékszám: 09 09 026702
 
Székhely: 4090 Polgár, Tiszai út 34/a
 
Adószám: 23312845-2-09
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő bejelentés alapján, az 
Adatkezelő adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: „szám” vagy „bejelentés 
folyamatban”. 
 
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és 
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez 
szükségesek. 
 
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült: 
 
• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről 
• 2001.évi CVIII. törvény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól 
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető 
közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja 
magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat 
módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi. 
 
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 
Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak: 
 
- adatállomány : az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
 
- adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 
 
- adatfelelős : az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 
 
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
- adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az adatfeldolgozóval végrehajtja; 
 
- adatközlő : az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - 
az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 
 
- adatmegjelölés : az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
 
- adattovábbítás : az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
- adattörlés : az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges; 
 
- adatvédelmi incidens : személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 
 
- adatzárolás : az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 
időre történő korlátozása céljából; 
 
- bűnügyi személyes adat : a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények 
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az 
érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 
 
- EGT-állam : az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, 
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött 
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 
állampolgárával azonos jogállást élvez; 
 
- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy; 
 
- harmadik ország : minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 
 
- harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
 
- hozzájárulás : az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat 
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
 
- kötelező szervezeti szabályozás : több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is 
tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az 
adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a 
 
harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy 
adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja; 
 
- közérdekből nyilvános adat : a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli; 
 
- különleges adat: 
 
• a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 
életre vonatkozó személyes adat, 
• az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 
személyes adat; 
 
- nyilvánosságra hozatal : az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
- személyes adat : az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
- tiltakozás : az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 
 
• a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 
életre vonatkozó személyes adat, 
• a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 
életre vonatkozó személyes adat, 
 
-adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 
 
-adatmegsemmisítés : az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 
• az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 
személyes adat. 
• az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 
személyes adat; 
 
-közérdekű adat : az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá 
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő 
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a 
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
 
3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK 
 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az 
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető. 
 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 
A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett 
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni 
kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett 
személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem 
üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon 
nem kerülhet sor. 
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény 
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken 
alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). 
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 
 
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók 
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
 
Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik 
országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett 
kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok 
kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 
 
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és 
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést 
elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg. 
 
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat 
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett 
hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell 
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 
 
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt 
vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. 
 
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását 
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. 
 
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a 
szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell 
minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek 
ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a 
felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. 
 
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul 
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 
 
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt 
nem tesz 
 
– az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem 
sérthetik. 
 
4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI 
 
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy 
önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb 
jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik. 
 
A weblap látogatóinak adatai esetében 
 
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más 
személyes adatot nem rögzít. 
 
További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken 
olvasható: 
 
https://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 
5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
 
A weboldal üzemeltetője: 
 
Cég: K-Vill Energy Kft.
 
Székhely: 4090 Polgár, Tiszai út 34/a 
 
Elektronikus levélcím: info@k-vill-energy.hu
 
Telefon: 0652/476-479
 
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
 
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását vagy törlését a 
hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. 
 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - 
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős 
útján, az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 
 
• az érintett személyes adatok körét, 
• az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
• az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint 
• az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
 
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok 
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok 
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb 
adatokat. 
 
Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek 
alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E 
korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz 
évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. 
 
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 
napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben 
költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is 
rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, 
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az 
Adatkezelő helyesbíteni köteles. 
 
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves 
– és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az 
adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy 
azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte. 
 
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot 
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel 
az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 
(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat 
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő 
köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az 
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1) 
bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az 
Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely 
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az 
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 
 
Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig 
értesíti. Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost - 
az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, 
panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055, Budapest Falk Miksa u. 9-11 
Telefon: 06- 1-391-1400 
Fax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: www.naih.hu 
 
Kelt: Polgár, 2021.01.25.
 

 

 

Hírek

Audi Napelempark

Napenergia a legmagasabb szintről: az Audi Hungaria és az E.ON Hungária Csoport közös projektjének keretében az Audi Hungaria két logisztikai központjának összesen 160 000 négyzetméteres tetőfelületén alakították ki Európa legnagyobb, tetőre épített napelemparkját.  A több mint 36 ezer napelemből álló erőmű évente több mint 9,5 GWh energiát termel. Ez az energiamennyiség 3 800 háztartás éves energiaszükségletének felel meg. A megújuló forrásból megtermelt zöld áramnak köszönhetően mintegy 4 900 tonnával kevesebb szén-dioxid jut a levegőbe.   Nagy Örömünkre szolgál, hogy a K-Vill Energy munkatársai is részt vehettek a projekt kivitelezésében.   (https://www.muszaki-magazin.hu/2020/10/11/audi-gyor-europa-napelempark-eon/)
Teljes cikk

Állásajánlat

Állásajánlat   Villanyszerelő és napelem szerelő   Fiatalos, lendületes csapatunkba keresünk kollégákat, napelem rendszerek telepítéséhez, továbbá ipari- és általános épületvillamossági munkák kivitelezéséhez.   Feladatok:   Ipari- és épületvillamossági szerelés Kábel nyomvonalak szerelése, minden szerelési technológiával Kábelhúzás, fektetés Szerelvények beépítése Napelemes rendszereknél inverterek és napelem modulok szerelése Munkavédelmi előírások betartása Elvárások:   Villanyszerelői, illetve egyéb műszaki végzettség Villanyszerelési anyagok és technológiák ismerete Tervolvasás Önálló, precíz munkavégzés Megbízhatóság, pontosság Motiváltság Utazási hajlandóság Előnyt jelent: Napelem rendszerek ismerete és szerelésében szerzett tapasztalat Megújuló energiával kapcsolatos érdeklődés "B" kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat. Amit kínálunk: Alapbér bruttó 300.000 Ft és 550.000 Ft...
Teljes cikk

K-Vill Energy Kft.

4090 Polgár
Tiszai út 34/a
+36-52-476-479
info@k-vill-energy.hu
K-Vill Energy Kft.